Asset Publisher Asset Publisher

OGŁOSZENIE - pustostan do sprzedaży

Ogłoszenie.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lądek Zdrój, Strachocin 42, 57-550 Stronie Śląskie. Działając w oparciu o art.40a ust.8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz.U.2017 poz.788) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali wolnych (pustostanów) przeznaczonych do sprzedaży, zatwierdzony przez osobę upoważnioną przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, ogłoszony w BILP Nr 12/2017 w dniu 10 grudnia 2017 r., str.34 poz. Nr 1

 

 

Lp.

Nadleśnictwo Obręb leśny Oddział i pododdział

Nazwa obrębu ewidencyjnego Gmina

Adres nieruchomości

Numer ewidencyjny działki                Nr KW

Pow. działki (m²)

Rodzaj zabudowy i sposób zagospodarowania

1.

Lądek Zdrój Stronie Śląskie 318a

Janowa Góra Stronie Śląskie Janowa Góra 2 57-550 Stronie Śląskie

93/4

SW1K/00050026/2

1374

Budynek mieszkalno-gospodarczy, jednorodzinny, pustostan.

 

Podstawa prawna:

  1. Art. 40a i 39a ustawy z 28 września 1991 roku o lasach  (tekst jednolity: Dz.U.2017 poz.788), zwaną dalej Ustawą.
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października  2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów  kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1026) zwanym dalej Rozporządzeniem.

 

Zamiar nabycia lokalu wolnego (pustostanu) pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych, o których mowa w art. 40a ust.9 Ustawy mogą zgłaszać w formie pisemnego wniosku w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia BILP oraz w prasie, przy czym za dzień rozpoczęcia biegu terminu uważa się dzień ukazania się późniejszego ogłoszenia.

 

 

Do wniosku należy załączyć:

  1. Oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie.
  2. Dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art. 40a ust.6 Ustawy. Jeżeli nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy,              z podaniem podstawy prawnej. Kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą ,,stwierdzam zgodność kopii z oryginałem”
  3. Propozycję sposobu spłaty należności, z podaniem ilości rat, w jakich zostanie spłacona należność.

 

Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Lądek Zdrój, Strachocin 42, 57-550 Stronie Śląskie. Za datę złożenia wniosku uważa się dzień jego wpływu do siedziby Nadleśnictwa.

 

Jeżeli w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia  wpłynie tylko jeden wniosek, to sprzedaż zostanie przeprowadzona w oparciu o przepisy §5 Rozporządzenia.

 

W przypadku większej ilości wniosków zostanie przeprowadzony przetarg ograniczony zgodnie z przepisami rozdziału 4 Rozporządzenia.

W przetargu mogą uczestniczyć jedynie osoby uprawnione na podstawie art. 40a ustęp.9 Ustawy, które złożyły pisemny wniosek w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia.

 

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz nadleśnictwa (od pn. do pt. godz. 6.30 – 14.30) tel. 748141441 w.671.

 

 

                                                                           Nadleśniczy:

                                                                       Grzegorz Pietruńko